Microscope Objective Lens

Nikon Plan APO 100x 1.35 Oil 160/0.17 Microscope Objective Lens with case Japan


Nikon Plan APO 100x 1.35 Oil 160/0.17 Microscope Objective Lens with case Japan
Nikon Plan APO 100x 1.35 Oil 160/0.17 Microscope Objective Lens with case Japan
Nikon Plan APO 100x 1.35 Oil 160/0.17 Microscope Objective Lens with case Japan
Nikon Plan APO 100x 1.35 Oil 160/0.17 Microscope Objective Lens with case Japan

Nikon Plan APO 100x 1.35 Oil 160/0.17 Microscope Objective Lens with case Japan    Nikon Plan APO 100x 1.35 Oil 160/0.17 Microscope Objective Lens with case Japan

Slightly scratched and soiled, Please check these photos.


Nikon Plan APO 100x 1.35 Oil 160/0.17 Microscope Objective Lens with case Japan    Nikon Plan APO 100x 1.35 Oil 160/0.17 Microscope Objective Lens with case Japan